I.

Na základě žádosti Žadatele o získání oprávnění k řízení motocyklu, se Autoškola zavazuje poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A, a zajistit žadateli možnost vykonat závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti.

Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. s tím, že výcvik jízdy na motocyklu probíhá ve třech na sebe navazujících a neoddělitelných etapách.

II.

Podmínky praktického výcviku pro řidičské oprávnění skupiny AM, A1, A2 nebo A:

1. Žadatel je povinen dostavit se ke cvičné jízdě ve vhodném oblečení pro jízdu na motocyklu (motorkářská bunda a kalhoty s protektory, motorkářská helma a rukavice, pevné kotníkové boty) a ve stavu způsobilém k vykonání jízdy nebo zkoušky, tj. před jízdou nebo zkouškou nepožít alkohol, návykové látky apod.

V případě, že Žadatel způsobí Autoškole škodu ve stavu vylučujícím jeho způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za vznik škody a je povinen škodu v celém rozsahu Autoškole uhradit. Žadatel byl Autoškolou poučen o možnosti sjednání komerčního pojištění pro případ úrazu způsobeného při výcviku.

2. Za škodu vzniklou při dopravní nehodě nese odpovědnost Žadatel v případě:

  • že porušil pravidla provozu na pozemních komunikacích, se kterými byl řádně seznámen a o povinnosti jejich dodržování poučen,
  • že neuposlechl pokynů učitele výcviku v doprovodném vozidle,
  • že nezvládl jízdu na motocyklu, protože nedodržel zásady bezpečné jízdy, se kterými byl řádně seznámen a o povinnosti jejich dodržování poučen,
  • že způsobil dopravní nehodu, protože nezvládl řízení motocyklu,

3. V případě dopravní nehody, vzniklé zaviněním Žadatele z důvodů shora uvedených, Žadatel uhradí Autoškole 50% z té části škody, kterou neuhradí pojišťovna v rámci pojistného plnění.